PRAVILNIK

PRAVILA NAGRADNOG FOTO KONKURSA „DANI LJUBAVI U BIOSKOPU VILIN GRAD”

(U DALJEM TEKSTU: “PRAVILA KONKURSA”)

 

  1. UVODNE NAPOMENE

Bioskop „Vilin Grad“ d.o.o, sa sedištem u ulici Obrenovićeva 19, 18000, Niš , PIB: 107228018, (u daljem tekstu ,,Organizator”) utvrđuje sledeća pravila nagradnog foto konkursa „ DANI LJUBAVI U BIOSKOPU VILIN GRAD” (u daljem tekstu Konkurs).

 

Konkurs se organizuje u bioskopu Vilin Grad u periodu od 13. do 18. februara, radi nagrađivanja korisnika i promovisanja proizvoda i usluga bioskopa Vilin Grad. Vilin Grad će korisnike obavestiti o nagradnom konkursu objavljivanjem ovih pravila na internet stranici http://vilingrad.rs. Sva pitanja, komentari, zahtevi i žalbe u vezi sa takmičenjem moraju biti upućeni Organizatoru.

 

Organizator tvrdi da takmičenje ni na koji način nije sponzorisano, podržano, administrativno, niti povezano sa entitetima koji su u vlasništvu sajta društvene mreže Instagram, kao ni društvene mreže Facebook. Instagram i Facebook  neće biti odgovorni za ovo takmičenje. Sva pitanja, komentari, zahtevi i žalbe u vezi sa takmičenjem moraju biti upućena organizatoru, a ni u kom slučaju vlasniku ili administratoru sajta društvene mreža Instagram i društvene mreže Facebook.

 

Ova pravila i propisi određuju uslove za učešće u Konkursu, toku Konkursa, kao i pravila za dodelu nagrada i rešavanje žalbi. Učešćem u Konkursu učesnici prihvataju ova pravila u celosti.

 

  1. PRAVO UČESTVOVANJA

Pravo učestvovanja u Konkursu imaju sva fizička lica sa prebivalištem u Republici Srbiji, posetioci bioskopa Vilin Grad. Konkurs neće biti otvoren za zaposlene Organizatora i drugih subjekata koji su direktno uključeni u pripremu i vođenje konkursa, kao i lica koja imaju trajnu saradnju sa pomenutim subjektima na osnovu odnosa koji nisu poslovni, kao i članovi njihovih najbližih porodica, odnosno preci, naslednici, braća i sestre, supružnici, roditelji bračnih drugova i osobe koje su usvojile. Učešće na konkursu i objavljivanjem podataka u vezi sa tim će biti u potpunosti na dobrovoljnoj osnovi. Učesnik će biti obavezan uslovima pravila i propisa koja će prihvatiti.

 

  1. KONKURSNI RAD

Potrebno je da Učesnik napravi fotografiju u bioskopu Vilin Grad, u takozvanom kutku za zaljubljene, i istu podeli javno na društvenim mrežama Instagram ili Facebook uz obaveznu odrednicu #DANILJUBAVIUBIOSKOPU kako bi učestvovao u konkursu.

 

  1. TRAJANJE KONKURSA

Konkurs će trajati od 13. Do 18. februara 2018. godine. Pobednici će biti proglašeni 19. februara I javno objavljeni na zvaničnoj Facebook stranici bioskopa Vilin Grad.

 

  1. USLOVI I TOK KONKURSA

Konkurs se odvija putem društvene mreže Instagram i društvene mreže Facebook. Kako bi se osigurala odgovarajuća organizacija i sprovođenje konkursa, sa akcentom na validnost prijava, izbor učesnika i izbor pobednika sa najkreativnijim fotografijama, organizator će formirati konkursnu komisiju (u daljem tekstu „Komisija“).

Komisija će se sastojati od tri osobe i to : Luka Lončar, Nenad Misić I Danica Nikolić.

 

Lica zainteresovana da učestvuju u konkursu moraju:

- da se upoznaju sa pravilima konkursa i budu saglasni sa njihovim odredbama,

- da se fotografišu u bioskopu Vilin Grad,

- da objave fotografiju na društvenoj mreži Instagram ili Facebook uz upotrebu obavezne odrednicu (hashtag) #DANILJUBAVIUBIOSKOPU.

 

Fotografija treba da bude objavljena javno, sa otvorenog profila, kako bi mogli učestvovati u konkursu. Svaki učesnik može poslati najviše tri fotografije, sa kojima učestvuje u konkursu. Komisija će dobitnike odrediti na osnovu kreativnosti, originalnosti i inventivnosti prikazanoj na fotografiji i odabrati četvoro dobitnika. Informacije o rezultatima konkursa će biti postavljene na Instagram I Facebook profilu kompanije Vilin Grad  i kontaktirati dobitnike putem ovih društvenih mreža.

 

  1. NAGRADE KONKURSA

 

Svaki učesnik može da osvoji samo jednu nagradu. Učesnik ne snosi nikakve poreze ni naknade direktno povezane sa nagradama. Dobitnici nagrade će biti obavešteni odmah po proglašenju pobedničkih fotografija kojima je dobitnik učestvovao u nagradnom konkursu. Imena dobitnika će biti objavljena na zvaničnoj Instagram I Facebook stranici bioskopa Vilin Grad.

 

Trenutkom preuzimanja nagrade prestaju sve daljnje obaveze priređivača nagradnog konkursa prema dobitniku. Učestvovanjem u nagradnom konkursu svaki učesnik prihvata prava i obaveze iz ovih pravila. Učestvovanjem u nagradnom konkursu učesnici daju saglasnost priređivaču o obradi njihovih ličnih podataka, što se odnosi na objavu njihovih imena i prezimena u slučaju osvajanja nagrade. Učesnici nagradnog konkursa saglasni su da u slučaju osvajanja nagrade, priređivač može objaviti njihova imena i fotografije u vezi sa ovim nagradnim konkursom, bez ikakve obaveze davanja bilo kakve naknade za isto.

 

  1. PRAVA ORGANIZATORA

 

Organizator zadržava pravo da isključi iz konkursa one učesnike čije učestvovanje je nezakonito, protivno pravilima pristojnosti i pravilima i propisima konkursa, posebno učesnici:

- koji ne deluju lično, već kroz treća lica;

kako bi razjasnio sumnje oko aktivnosti učesnika u konkursu, organizator može kontaktirati učesnika putem profila društvene mreže Instagram ili Facebook sa koga je učesnik postavio fotografiju. Tokom ove komunikacije, organizator ima pravo da očekuje da učesnik dostavi detaljne informacije vezane za njihovo učešće u konkursu.

 

  1. PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE

Učešće na konkursu, učesnik istovremeno priznaje da je on/ona jedini kreator radova konkursa u smislu zakona o autoskom i srodnim pravima („sl.glasnik rs“, br. 104/2009, br.99/2011,119/2012 i 29/2016) i da on/ona uživa puna vlasnička autorska prava na fotografije konkursa zajedno sa svim dozvolama za distribuciju fotografija. U zamenu za pravo da učestvuje na konkursu, organizator od učesnika stiče pravo da na osnovu neekskluzivne dozvole, koristi fotografije konkursa koje deli učesnik na konkursu kao radove u smislu zakona o autorskim i srodnim pravima u cilju sprovođenja konkursa. Organizator, u trenutku donošenja nagrade za pobednika, stiče puna prava, uključujući i imovinska autorska prava i zavisna prava, na fotografije nagrađene na konkursu bez ikakvih teritorijalnih ili kvantitativnih ograničenja saglasno zakonu o autorskim i srodnim pravima.

 

 

9 . ŽALBE

Svaki učesnik ima pravo da uloži žalbu u periodu trajanja konkursa i nakon njegovog završetka, ali ne kasnije od pet (5) dana od završetka konkursa. Žalbe mogu biti podnete na email vilingrad.nis@vilingrad.rs